PYTANIA

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to oficjalny dokument, który szczegółowo określa całkowite zapotrzebowanie energetyczne budynku, domu lub lokalu. Obejmuje ono analizę zużycia energii niezbędnej nie tylko do ogrzewania i wentylacji, ale także do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w przypadku obiektów niemieszkalnych, do oświetlenia. Świadectwo to zawiera informacje o wydajności energetycznej budynku, co pozwala właścicielom i potencjalnym nabywcom poznać przybliżone koszty eksploatacyjne oraz dowiedzieć się jakie działania można podjąć w celu poprawy efektywności energetycznej i obniżenia kosztów eksploatacji.

Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest potrzebne w sytuacjach sprzedaży lub wynajmu budynku, lokalu mieszkalnego lub jego części. Jest to wymóg prawny mający na celu zapewnienie transparentności informacji o efektywności energetycznej nieruchomości. W przypadku nowych budynków, świadectwo to jest również wymagane przy zgłaszaniu zakończenia budowy lub w procesie ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie. Dokument ten pomaga zarówno sprzedającym, jak i kupującym lub najemcom w ocenie potencjalnych kosztów eksploatacyjnych związanych z nieruchomością.

Czy świadectwo muszę komuś przekazać lub gdzieś zamieścić?

W przypadku wynajmu mieszkania, wynajmujący ma obowiązek przedstawić najemcy kopię tego świadectwa. Ponadto, istnieje wymóg umieszczenia świadectwa w miejscu dobrze widocznym w przypadku budynków:

O powierzchni użytkowej powyżej 250 m², które są zajmowane przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę, organy administracji publicznej, i w których obsługa interesantów jest przeprowadzana.

O powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m², które są wykorzystywane do świadczenia usług dla ludności, pod warunkiem, że świadectwo zostało już sporządzone.

Dodatkowo, od 28 kwietnia 2023 roku, inwestorzy są zobowiązani dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

W ramach obowiązujących przepisów istnieje wyjątek od wymogu posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Dotyczy to domów o powierzchni zabudowy do 70 m², które są przeznaczone do użytku na własne cele mieszkaniowe.

Do czego potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub jego części w określonych sytuacjach jest wymogiem prawnym. Głównym celem tego obowiązku jest promowanie budownictwa charakteryzującego się wysoką efektywnością energetyczną oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat możliwości osiągania oszczędności energii w budynkach. Świadectwo dostarcza kluczowych informacji, pozwalających właścicielowi, najemcy lub użytkownikowi budynku na dokonanie oceny przewidywanego rocznego zapotrzebowania na energię i związanych z tym kosztów utrzymania. Dzięki temu, osoby te mogą lepiej planować wydatki oraz rozważać inwestycje w rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną.

Z czego wynika obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej i kogo dotyczy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub jego części jest wymagane w określonych sytuacjach. Ten istotny dokument jest niezbędny, gdy właściciel planuje sprzedaż lub wynajem swojej nieruchomości. W przypadku korzystania z istniejącego budynku lub lokalu wyłącznie na własny użytek, czyli bez zamiaru sprzedaży lub wynajmu, posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej nie jest wymagane. To oznacza, że właściciele, którzy używają swoich nieruchomości wyłącznie dla własnych potrzeb, nie muszą spełniać tego obowiązku, co stanowi znaczące uproszczenie przepisów dla tej grupy użytkowników.

Czy każdy może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który może być sporządzony wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i zarejestrowane w centralnym rejestrze. Każde wydane przez nas świadectwo zawiera unikalny numer identyfikacyjny oraz numer uprawnionej osoby odpowiedzialnej za jego sporządzenie. Aby zweryfikować uprawnienia danej osoby, można odwiedzić oficjalną stronę rządową: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/. Ta strona zapewnia dostęp do pełnych informacji na temat osób uprawnionych do sporządzania tych ważnych dokumentów, gwarantując tym samym ich wiarygodność i zgodność z obowiązującymi standardami.

Wynajmuję mieszkanie, czy potrzebuje świadectwa?

Tak. W świetle nowelizacji ustawy, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku, właściciel wynajmowanej nieruchomości zobowiązany jest do dostarczenia najemcy ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej. Ta zmiana dotyczy także umów najmu zawartych przed tą datą. Jeżeli właściciel nie posiadał świadectwa w momencie podpisania umowy najmu przed 28 kwietnia 2023, jest zobowiązany do zlecenia przygotowania tego dokumentu i dostarczenia go najemcy.

Wynajmuję mieszkanie rodzinie lub znajomym. Czy takiej sytuacji również potrzebuję świadectwo?

Tak, jeśli wynajmujesz mieszkanie znajomym lub rodzinie, również jesteś zobowiązany do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 28 kwietnia 2023 roku, każdy właściciel nieruchomości przeznaczonej na wynajem musi dostarczyć najemcy ważne świadectwo charakterystyki energetycznej, niezależnie od tego, czy najemcy są członkami rodziny, znajomymi czy obcymi osobami. Świadectwo to jest wymagane, aby zapewnić najemcom informacje o efektywności energetycznej budynku, co ma wpływ na koszty utrzymania mieszkania.

Wynajmuję mieszkanie na krótki termin np. na doby. Czy potrzebuję świadectwa charakterystyki energetycznej?

Tak, nawet jeśli wynajmujesz mieszkanie na krótki termin, np. na doby, wciąż jesteś zobowiązany do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 28 kwietnia 2023 roku, wszyscy właściciele nieruchomości wynajmowanych, niezależnie od długości okresu najmu, muszą dysponować ważnym świadectwem charakterystyki energetycznej. Ten wymóg ma na celu zapewnienie wszystkim najemcom, zarówno tym krótko-, jak i długoterminowym, dostępu do informacji o efektywności energetycznej budynku. Świadomość ta może być istotna dla osób decydujących się na wynajem, gdyż wpływa na ogólny komfort użytkowania mieszkania oraz potencjalne koszty związane z zużyciem energii.

Od kiedy potrzebne jest świadectwo?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane od 28 kwietnia 2023 roku zgodnie z nowelizacją ustawy. Od tego momentu każdy właściciel nieruchomości przeznaczonej na wynajem lub sprzedaż musi dysponować ważnym świadectwem charakterystyki energetycznej. Dotyczy to zarówno nowych umów najmu czy sprzedaży zawieranych po tej dacie, jak i istniejących umów, jeśli wcześniej właściciel nie posiadał tego dokumentu. Świadectwo to jest kluczowe dla zapewnienia transparentności i dostarczania informacji o efektywności energetycznej nieruchomości, co jest istotne zarówno dla wynajmujących, jak i kupujących.

Czy w sytuacji podpisania umowy najmu przed 28 kwietnia 2023 r. również potrzebuję świadectwa?

Jeśli podpisałeś umowę najmu przed 28 kwietnia 2023 roku, to zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie tego dnia, możesz być zobowiązany do przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej najemcy, nawet jeśli umowa została zawarta wcześniej. Kluczowe jest, aby sprawdzić szczegółowe przepisy dotyczące tej zmiany w prawie, ponieważ mogą one określać warunki, w jakich wymagane jest dostarczenie świadectwa dla istniejących umów najmu.

Czy na świadectwie potrzebna jest pieczątka lub odręczny podpis?

Nie, nie jest wymagany ani odręczny podpisu, ani pieczątka osoby, która je sporządziła. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadectwo to powinno być sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i wpisaną do centralnego rejestru. Ważne jest, aby świadectwo zawierało numer identyfikacyjny świadectwa oraz numer uprawnionej osoby, co pozwala na jego weryfikację i potwierdzenie autentyczności.

Czy świadectwo w formie pdf jest ważne?

Tak, świadectwo charakterystyki energetycznej w formie elektronicznej, np. w formacie PDF, jest zgodne z obowiązującą ustawą. Ważne jest jednak, aby taki dokument pochodził z wiarygodnego źródła i był sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Elektroniczne wersje świadectwa charakterystyki energetycznej są coraz częściej stosowane ze względu na ich wygodę i efektywność. Wystawiane w formie cyfrowej, mogą być łatwo przesyłane między stronami transakcji, zarówno sprzedaży, jak i wynajmu, co jest wygodnym i nowoczesnym rozwiązaniem.

Czy wydrukowany pdf jest dokumentem wystarczającym dla notariusza w sytuacji sprzedaż nieruchomości?

Tak, wydrukowany dokument PDF świadectwa charakterystyki energetycznej jest zwykle wystarczający dla notariusza w przypadku sprzedaży domu lub mieszkania. Wg ustawy dopuszcza się elektroniczną formę tego świadectwa, a jego wydruk spełnia wymogi formalne w procesie transakcji.

Notariusz podczas sporządzania aktu notarialnego powinien mieć dostęp do świadectwa charakterystyki energetycznej, aby zapewnić, że wszystkie wymogi prawne dotyczące sprzedaży nieruchomości są spełnione. Wydrukowana wersja świadectwa powinna zawierać wszystkie istotne informacje, takie jak numer identyfikacyjny świadectwa i dane osoby uprawnionej, która je sporządziła.

Mimo to, zawsze zaleca się sprawdzenie aktualnych wymogów i praktyk u notariusza przed transakcją, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty są przygotowane zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

Jak szybko otrzymam świadectwo?

Po dokonaniu płatności, świadectwo otrzymasz od nas mailem w ciągu 2-3 dni roboczych. Termin 2-3 dni może ulec wydłużeniu, jeżeli np. portal rządowy zostanie z przyczyn technicznych czasowo wyłączony lub też ulegnie awarii co niestety czasami się zdarza.

Czy do sprzedaży działki potrzebne jest świadectwo?

Do sprzedaży samej działki budowlanej (bez zabudowań) nie jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej. Świadectwo to jest konieczne jedynie przy sprzedaży lub wynajmie budynków lub ich części. Jego celem jest informowanie o efektywności energetycznej budynku, co nie ma zastosowania w przypadku gruntów niezabudowanych.

Czy do sprzedaży miejsca postojowego potrzebne jest świadectwo?

Nie, do sprzedaży miejsca postojowego nie jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej. Świadectwo to dotyczy budynków i ich części przeznaczonych na cele mieszkalne lub użytkowe, gdzie istotne są aspekty związane z zapotrzebowaniem na energię. Miejsca postojowe, takie jak garaże czy parkingi, zwykle nie podlegają temu wymogowi, chyba że stanowią część większej nieruchomości, takiej jak budynek mieszkalny czy użytkowy, wówczas świadectwo może być wymagane dla całego obiektu

Czy do sprzedaży garażu wolnostojącego potrzebne jest świadectwo?

Nie, do sprzedaży wolnostojącego garażu nie jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej. Świadectwo to jest konieczne głównie dla budynków mieszkalnych lub użytkowych, gdzie istotne są aspekty efektywności energetycznej. Wolnostojące garaże, które nie są przeznaczone do celów mieszkalnych lub nie są częścią większego kompleksu budynków użytkowych, zazwyczaj nie podlegają temu wymogowi.

Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu. Co mam zrobić?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące wypełnienia formularza, serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Możesz skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie, wysłać wiadomość na nasz adres e-mailowy, lub skontaktować się bezpośrednio z naszym konsultantem telefonicznie. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.

 

Uwaga: Powyższe odpowiedzi stanowią naszą interpretację obowiązujących przepisów i mogą różnić się w zależności od indywidualnego rozumienia i interpretacji przez różne osoby. Należy pamiętać, że każda sytuacja może wymagać indywidualnej analizy, a dokładne zrozumienie wymagań prawnych powinno być oparte na bezpośrednim zapoznaniu się z odpowiednimi ustawami i regulacjami.

Zacznij czat
Cześć! W czym mogę Ci pomóc?
Cześć!
W czym mogę Ci pomóc?